Vylúčenie zodpovednosti

Posledná aktualizácia: 28.08.23

Informácie poskytované Kimall.sk („my“, „nás“ alebo „náš“) na kimall.sk (ďalej len „stránka“) slúžia len na všeobecné informačné účely. Všetky informácie na stránke sú poskytované v dobrej viere, avšak neposkytujeme žiadne vyjadrenie ani záruku akéhokoľvek druhu, výslovnú alebo implicitnú, týkajúcu sa presnosti, primeranosti, platnosti, spoľahlivosti, dostupnosti alebo úplnosti akýchkoľvek informácií na stránke.

Za žiadnych okolností nenesieme voči vám žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek stratu alebo škodu akéhokoľvek druhu vzniknutú v dôsledku používania stránky alebo spoliehania sa na akékoľvek informácie poskytnuté na stránke. Vaše používanie stránky a vaše spoliehanie sa na akékoľvek informácie na stránke je výlučne na vaše vlastné riziko.Stránka môže obsahovať (alebo vám môže byť odoslaná cez stránku) odkazy na iné webové stránky alebo obsah patriaci tretím stranám alebo pochádzajúci od nich alebo odkazy na webové stránky a prvky v banneroch alebo inej reklame. Takéto externé odkazy neskúmame, nemonitorujeme ani nekontrolujeme presnosť, primeranosť, platnosť, spoľahlivosť, dostupnosť alebo úplnosť.

Nezaručujeme, neschvaľujeme, nezaručujeme ani nepreberáme zodpovednosť za presnosť alebo spoľahlivosť akýchkoľvek informácií ponúkaných webovými stránkami tretích strán prepojenými cez túto stránku alebo akýmikoľvek webovými stránkami alebo funkciami prepojenými v akomkoľvek banneri alebo inej reklame. Nebudeme stranou ani žiadnym spôsobom nebudeme zodpovední za monitorovanie akejkoľvek transakcie medzi vami a poskytovateľmi produktov alebo služieb tretích strán.